Toppers X
2020-21

AMAN KUMAR SINGH

96.6%

UTKARSH BAJPAI

95.4%

AREEBA KHAN

93.2%

STUTI SINGH

92%

TANYA SHARMA

91.6%

RISHABH TRIPATHI

90.2

SUNEHA RAWAT

89.8%

GARIMA SINGH

89.4%

ARPITA YADAV

89.4%

PRATYKSHA YADAV

88.6%

2019-20
2018-19